• Vandaag besteld, morgen in je keuken
 • Vacuüm en gekoeld geleverd
 • GRATIS bezorging vanaf € 25!
 • Levering ma t/m za tussen 9 en 19 uur

ALGEMENE VOORWAARDEN WEBSHOPLEVERINGEN ATL SEAFOOD

Artikel 1 – Definities

Algemene Voorwaarden: de door ATL Seafood gehanteerde algemene voorwaarden, met uitsluiting van de eventuele (algemene) voorwaarden van de consument.
Artikelen: non food producten.
ATL Seafood: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ATL Seafood IJmuiden B.V. gevestigd te IJmuiden.
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht, indien deze niet uitgesloten is door de aard van het product.
Consument: de natuurlijke- of rechtspersoon die een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer.
Dag: kalenderdag
Digitale inhoud: gegevens in digitale vorm die geproduceerd en geleverd worden.
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd van 14 dagen af te zien van de overeenkomst op afstand, mits het product niet valt binnen de vernoemde categorieën in artikel 5 – Herroepingsrecht, uitsluiting en uitoefening.
Ondernemer: de natuurlijke- of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt. Ook wel genoemd “ATL Seafood bv”.
Producten: de door ATL Seafood aangeboden food producten via Webwinkel ATL Seafood, onder andere bestaande uit verse vis, schaal- en schelpdieren, diepvriesproducten en aanverwante producten en artikelen.
Webwinkel ATL Seafood: ATL Seafood biedt via haar webwinkel o.a. vis, schaal- en schelpdieren en aanverwante artikelen aan.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle geleverde Producten, Artikelen, diensten, offertes en overeenkomsten door of namens ATL Seafood B.V.

Artikel 3 – Aanbod

 1. Allergenen: ATL Seafood tracht mogelijke allergenen zo goed mogelijk weer te geven bij de Producten welke zijn vermeld in de Webwinkel ATL Seafood. ATL Seafood is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van een voedselallergie- of intolerantie van de Consument. Indien de Consument belast is met een voedselallergie c.q. intolerantie, kan de Consument telefonisch of per mail de klantenservice van ATL Seafood benaderen. Voorts kan Consument onder FAQ en/of “Hoe werkt het” op de website van de Webwinkel van ATL Seafood de nodige informatie vinden.
 2. De op Webwinkel ATL Seafood weergegeven aanbiedingen c.q. prijzen voor (vers/diepvries) Producten van ATL Seafood kunnen wijzigen. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, zoals bijvoorbeeld zolang de voorraad strekt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Nadat Consument de bevestiging van de bestelling van ATL Seafood heeft ontvangen, zal de prijs voor de door de Consument bestelde Product(en) en Artikelen niet meer wijzigen, tenzij de bevestigde prijs onjuist is door een systeem- of menselijke fout. Kennelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door ATL Seafood worden gecorrigeerd.
 3. De weergegeven prijzen op alle communicatie van ATL Seafood worden gehanteerd in euro’s en zijn inclusief btw. De desbetreffende prijzen zijn exclusief overige kosten, waaronder, maar niet gelimiteerd tot, administratiekosten, verzend- of transportkosten.
 4. De Producten, Artikelen en/of diensten van ATL Seafood zijn voorzien van een volledige en nauwkeurige omschrijving. Deze omschrijving bevat details waarvan redelijkerwijs verwacht kan worden dat een goede beoordeling van het product vastgesteld kan worden door de Consument. De Producten bevatten een bewaaradvies en een datum van laatste gebruik indien het bewaaradvies wordt opgevolgd.
 5. Afbeeldingen die gebruikt worden ter ondersteuning van het aanbod zijn zoveel mogelijk een waarheidsgetrouwe weergave van het desbetreffende Product c.q. Artikel. ATL Seafood garandeert evenwel niet dat alle Producten c.q. Artikelen volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen geen grond zijn voor ontbinding van de overeenkomst c.q. schadevergoeding.
 6. Elk aanbod, Product, Artikel dienst, bevat zodanige informatie dat de verplichtingen en rechten, die verbonden zijn aan de aanvaarding van het aanbod, duidelijk zijn voor de Consument.

Artikel 4 – De Overeenkomst

 1. Onder voorbehoud van lid 2, komt de overeenkomst tussen ATL Seafood en de Consument tot stand op het moment van aanvaarding van het aanbod en aanvaarding van de Algemene Voorwaarden.
 2. Het aanbod geschied via de elektronische weg middels Webwinkel ATL Seafood. Indien de Consument het aanbod heeft aanvaard door het plaatsen van een bestelling en ATL Seafood de bestelling van de Consument (digitaal) heeft bevestigd komt de overeenkomst tot stand. Zolang de bestelling van de Consument niet bevestigd is door ATL Seafood, kan de Consument van de overeenkomst afzien. ATL Seafood kan de overeenkomst herroepen indien Consument niet de overeengekomen betaling heeft verricht. Eventuele overige uitzonderingen zijn van toepassing zoals vermeld in Artikel 5 – Herroepingsrecht, uitsluiting en uitoefening.
 3. Bij een elektronische overdracht en/of betaling via Webwinkel ATL Seafood, zal ATL Seafood toepasselijke veiligheidsmaatregelen nemen om de elektronische overdracht van data veilig te laten verlopen.

Artikel 5 – Herroepingsrecht, uitsluiting en uitoefening, overmacht

 1. De Consument heeft een wettelijk recht op 14 dagen bedenktijd met betrekking tot de Artikelen vanaf het moment dat de Consument de Artikelen in ontvangst heeft genomen. Er geldt geen bedenktijd voor de Producten.
 2. De Consument kan zonder opgave van reden de Artikelen retourneren of de overeenkomst ontbinden, op voorwaarde dat:
  1. Het Artikel niet is gebruikt;
  2. Het geen Producten betreffen;
  3. Het geen Artikel is dat op maat gemaakt of aangepast is voor de Consument
  4. Het geen Artikel is dat niet kan worden teruggestuurd en die om hygiënische redenen verzegeld is zoals beschreven onder de Producten.
  5. De verzegeling c.q. verpakking van het Artikel nog intact is.
 3. Indien de Producten in slechte toestand ontvangt of Producten ontvangt die niet voldoen aan de kwaliteitseisen die aan de producten gesteld mogen worden, dient de Consument dit onmiddellijk bij de chauffeur kenbaar te maken aan ATL Seafood.
 4. De Consument zal het Product aan de deur inspecteren in die mate wat nodig is om de aard en kenmerken van het Product vast te stellen. Hierbij is het uitgangspunt dat de Consument deze inspectie voltooid zoals deze dat in een fysieke winkel zou doen.
 5. Het beschreven herroepingsrecht in Artikel 5, lid 1 is alleen van toepassing wanneer de Consument zorgvuldig met het Artikel en de verpakking is omgegaan.
 6. Wanneer het Product niet voldoet aan de wens van de Consument zoals beschreven in Artikel
  5, lid 2 weigert hij het Product bij de bezorger aan de deur en neemt het pakket niet aan, waarop de bezorger de Producten retourneert naar ATL Seafood.
 7. Indien de Consument binnen vier (4) uren na ontvangst van het Product bemerkingen heeft ter zake het Product, kan de Consument contact opnemen met de klantenservice van ATL Seafood via webshop@atlseafood.nl of via het telefoonnummer: 0255 – 525 536. De klantenservice van ATL Seafood zal er voor zorgen dat de eventuele klacht zo goed mogelijk wordt afgehandeld.
 8. Indien Consument reclameert nadat het Product in ontvangst is genomen, dient de Consument de Producten ten minste vijf (5) werkdagen ter beschikking van ATL Seafood te houden en alle zorg te betrachten die redelijkerwijs van Consument gevergd mag worden om de kwaliteit van de Producten zoals die door Consument zijn geconstateerd bij aflevering constant te houden.
 9. Als aan alle bovenstaande voorwaarden is voldaan en ATL Seafood de klacht gegrond heeft verklaard ontvangt de Consument het betaalde bedrag binnen 30 dagen op zijn opgegeven rekeningnummer zoals deze bekend is bij ATL Seafood.
 10. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Consument.
 11. ATL Seafood is gerechtigd om de levering van de door Consument bestelde Producten op te schorten, zonder dat ATL Seafood hierdoor in gebreke komt c.q. in verzuim geraakt, indien er sprake is van een overmacht situatie zijdens ATL Seafood, waaronder doch niet uitsluitend overheidsmaatregelen, bedrijfsstoringen, van buitenaf komende omstandigheden zoals noodweer, terreur, stakingen, storingen in de aanlevering van Producten c.q. grond -en hulpstoffen, stortingen in de energieleveringen etc. Indien door een overmacht situatie de levering niet kunnen plaatsvinden binnen de overeengekomen termijn, kan zowel de Consument als ATL Seafood de overeenkomst ontbinden.

Artikel 6 – Verplichtingen ATL Seafood bij herroeping

 1. Meldingen van herroepingsrecht kunnen gedaan worden op elektronische wijze via
  webshop@atlseafood.nl waarna de situatie onderzocht zal worden. Naar aanleiding van deze
  e-mail zal een ontvangstbevestiging van de herroeping gestuurd worden via dezelfde weg.
 2. ATL Seafood vergoedt binnen 14 dagen na ontvangst van de melding vernoemd in lid 1. alle
  betalingen van de consument, inclusief verzendingskosten, in rekening gebracht door ATL
  Seafood. ATL Seafood heeft het recht te wachten met terugbetaling tot de retourzending is
  ontvangen.

Artikel 7 – Levering Producten

 1. ATL Seafood neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij de uitvoering van bestellingen.
 2. Indien een bestelling niet tijdig c.q. volledig kan worden uitgevoerd, ontvangt de Consument hier zo spoedig mogelijk bericht over via elektronische weg. De Consument heeft hierbij het recht om de bestelling te annuleren en de overeenkomst te ontbinden en heeft recht op een eventuele terugbetaling van het bestelde product.
 3. De Consument is verantwoordelijk voor de aanvaarding van de Producten in het tijdvak zoals dat door ATL Seafood is aangegeven. Indien Consument in het aangegeven tijdvak niet aanwezig, zal de bezorger de Producten weer meenemen tenzij Consument kenbaar heeft gemaakt dat de Producten bij de buren mag worden afgeleverd. Indien de bezorger in het aangegeven tijdvak niemand aantreft, vervalt de verplichting tot levering van de Producten door ATL Seafood aan Consument zonder dat Consument recht heeft op restitutie.

Artikel 8 – Betaling

 1. Bestellingen van Producten en/of Artikelen kunnen alleen verzonden worden wanneer betaling bij ATL Seafood geregistreerd staat.
 2. Betalingen kunnen alleen voltooid worden met iDeal.
 3. De Consument heeft de plicht om onjuistheden in vermelde betaalgegevens aan ATL Seafood kenbaar te maken.

Artikel 9 – Klachtenregeling

 1. Klachten kunnen kenbaar worden gemaakt via webshop@atlseafood.nl of via telefoonnummer: 0255 -525 536.
 2. Eventuele klachten moeten tijdig doorgegeven worden aan ATL Seafood en volledig en duidelijk omschreven worden bij de indiening van de klacht. Eventuele foto’s van de gebreken versnellen de beoordeling van de klacht.

Artikel 10 – Persoonsgegevens

 1. ATL Seafood zal zorgvuldig met de gegevens van de Consument omgaan en werkt volgens de wettelijk vastgestelde privacy bepalingen zoals weergeven in het cookiestatement.
 2. Verkregen gegevens door middel van het Consumenten profiel aangemaakt op Webwinkel ATL Seafood, bezoekersgedrag op Webwinkel ATL Seafood en andere identiteitsbepalende gegevens worden slechts intern door de ondernemer gebruikt en zullen niet aan derden verstrekt worden.
 3. Alle huidige wet- en regelgeving wordt in acht genomen betreffende consumentendata.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

 1. ATL Seafood is nimmer aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade van de Consument of derden, waaronder begrepen vertragingsschade, gevolgschade, winstderving en letselschade, uit welke oorzaak dan ook en door wie ook geleden.
 2. De Consument vrijwaart ATL Seafood voor alle aanspraken van derden, uit welke hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade en/of kosten gerelateerd aan bestellingen van de Consument bij ATL Seafood.
 3. Indien ATL Seafood aansprakelijk is vanwege een gebrek aan de geleverde Producten, zal de aansprakelijkheid van ATL Seafood beperkt zijn tot het bedrag van de koopsom van de betreffende Producten, tenzij de Consument bewijst dat er sprake is van grove schuld en/of verwijtbare nalatigheid van ATL Seafood.

Artikel 12 Geschillen

 1. Op alle overeenkomsten tussen Consument en ATL Seafood is Nederlands recht van toepassing.
 2. Eventuele geschillen zijn uitsluitend onderworpen aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Haarlem.

Versie 1: 10-5-2020